กำหนดยื่นรายงานสมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลในเวลาราชการโดยทุนส่วนตัว ภายใน ๒๗ พฤศจิกายน ศกนี้

Release Date : 19-11-2015 00:00:00
กำหนดยื่นรายงานสมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลในเวลาราชการโดยทุนส่วนตัว ภายใน   ๒๗ พฤศจิกายน ศกนี้

     กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งการ ไปสมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล ในเวลาราชการ โดยทุนส่วนตัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กำหนดยื่นแบบรายงานขออนุญาต ไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในเวลา ราชการฯ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งให้กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานได้ที่ http://navy.mi.th/person ศูนย์ความรู้ด้านกำลังพล/กองการศึกษา/Download เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์มกองการศึกษา
     (ที่มา : กพ.ทร.)