พิธีปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘

Release Date : 18-11-2015 00:00:00
พิธีปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘

          วันนี้ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๒๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือให้การต้อนรับ
     กองทัพเรือ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ใน “สัปดาห์กีฬานาวี” ขึ้น เป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของการกีฬา ซึ่งนอกจากกำลังพลทุกนายจะได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการกีฬา และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการปลูกฝัง ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้าง ความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ

(ที่มา : สลก.ทร.)