พิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่นาวาเอก และว่าที่นาวาโท วาระตุลาคม ๒๕๕๘

Release Date : 18-11-2015 00:00:00
พิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่นาวาเอก และว่าที่นาวาโท วาระตุลาคม ๒๕๕๘

     วันนี้ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่นาวาเอก และว่าที่นาวาโท วาระตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๘๓ นาย ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ และ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

     ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมกับขอให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับกองทัพเรือต่อไป

(ที่มา : สลก.ทร.)