กำหนดสวดพระอภิธรรม พันเอกหญิง เฉลิมศรี เกษร มารดา พลเรือตรี ไกรศรี เกษร รองเจ้ากรมยุทธการทหาร

Release Date : 17-11-2015 00:00:00
กำหนดสวดพระอภิธรรม พันเอกหญิง เฉลิมศรี  เกษร  มารดา พลเรือตรี ไกรศรี  เกษร   รองเจ้ากรมยุทธการทหาร

พันเอกหญิง เฉลิมศรี เกษร มารดา พลเรือตรี ไกรศรี เกษร รองเจ้ากรมยุทธการทหาร ได้ถึงแก่กรรม กำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๘ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และกำหนดพระราชทาน เพลิงศพ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

จึงแจ้งมายัง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๗ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน