รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑

Release Date : 17-11-2015 00:00:00
รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับกองเรือเฉพาะกิจผสม  ๑๕๑

กรมกำลังพลทหารเรือ เปิดรับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย เพื่อไปร่วมปฏิบัติงานกับกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Foce 151 : CTF 151) ในตำแหน่งหัวหน้านายยามยุทธการ (Battle Watch Captain) และ/หรือ นายทหารวางแผน (Operations planner) ระหว่าง มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้สมัครต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือเอก ถึง นาวาตรี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ หรือ โรงเรียนต่างประเทศที่เทียบเท่า มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางทหาร การปฏิบัติการทางเรือ และเป็นผู้ที่เคยได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเคยปฏิบัติงานในศูนย์ยุทธการระดับกองทัพเรือ หรือทัพเรือภาค มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์โจรสลัดโซมาเลียและภูมิภาคอ่าวเอเดน การต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลการทดสอบ (PT) ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาพตรากตรำได้ ไม่เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (CTF 151) มาก่อน ไม่เป็นผู้ที่กองทัพเรืออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการศึกษาหรือสมัครไปศึกษาหลักสูตรใด ๆ หรืออนุมัติให้ไปราชการ ทั้งในและต่างประเทศไว้แล้ว ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๐๙

(ที่มา: กพ.ทร.)