กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดฝึกอบรมอาชีพ

Release Date : 13-11-2015 00:00:00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดฝึกอบรมอาชีพ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) จัดโครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ” เพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริม เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของสมาชิกฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย ถนน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันละ ๘ หลักสูตรหลักสูตรละ ๑๙๙ บาท

สมาชิก ฯ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ” สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๖ ๑๐๐๐ ต่อ ๒๐๖, ๒๕๗ และ ๕๓๓