รับสมัครข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบิน

Release Date : 09-11-2015 07:00:00
รับสมัครข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบิน

กรมกำลังพลทหารเรือ จะดำเนินการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรือตรี ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบิน (เฮลิคอปเตอร์) สถาบันการบินพลเรือน จำนวน ๒ นาย และหลักสูตรศิษย์การบิน (เครื่องบินปีกนิ่ง) กองทัพอากาศ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ - กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ นาย
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว กรุณาแจ้งรายชื่อพร้อมใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินและหนังสือให้ความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ กรมกำลังพลทหารเรือ http://www.navy.mi.th/person หัวข้อประชาสัมพันธ์ ให้กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำแผนงานสนับสนุนการตรวจร่างกายในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินต่อไป (ที่มา : กพ.ทร.)