กำหนดเสนอรายงานการสมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล ในเวลาราชการ โดยทุนส่วนตัว ส่งให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ภายใน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Release Date : 06-11-2015 07:00:00
กำหนดเสนอรายงานการสมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล ในเวลาราชการ โดยทุนส่วนตัว ส่งให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ภายใน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งการไปสมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล ในเวลาราชการ โดยทุนส่วนตัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล พุทธศักราช ๒๔๙๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้วางระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ และคำชี้แจงกองทัพเรือ ที่ ๘/๒๕๐๘ เรื่อง การขออนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษานอกหน่วยกองทัพเรือ โดยผู้มีความประสงค์จะไปศึกษาโดยทุนส่วนตัวต้องเสนอขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาเสียก่อน พร้อมทั้งแจ้งหลักสูตรและสถานศึกษา กำหนดระยะเวลาการศึกษาตามลำดับชั้นถึงกองทัพเรือ ซึ่งกองทัพเรือจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ นาย พิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตไปสมัครเข้าศึกษา เมื่อกองทัพเรืออนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว จึงไปสมัครเข้าศึกษาหรือสอบคัดเลือกได้ และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาแล้ว ให้เสนอรายงานตามลำดับชั้นเพื่อขออนุญาตลาไปศึกษาถึงกองทัพเรืออีกครั้ง

ผู้ที่ประสงค์จะไปสมัครสอบคัดเลือก ฯ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบรายงานการขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในเวลาราชการ โดยทุนส่วนตัวให้ครบถ้วนทั้งระบุสาขาวิชาและสถานศึกษาที่จะไปสมัครสอบ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พร้อมทั้งรายชื่อกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการไปสมัครสอบคัดเลือก ฯ ของหน่วย สาขาวิชาละ ๒ นาย ส่งให้กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานได้ที่ www.navy.mi.th/person ศูนย์ความรู้ด้านกำลังพล/กองการศึกษา/ดาวน์โหลด/เอกสาร/คู่มือ/แบบฟอร์มกองการศึกษา (ที่มา : กพ.ทร.)