บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง “ความสำคัญของวันลอยกระทง”

Release Date : 06-11-2015 09:00:00
บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง “ความสำคัญของวันลอยกระทง”

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง “ความสำคัญของวันลอยกระทง”
มีคำคมที่กล่าวกันว่า “ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ” หากถามว่า อะไรเป็นลายของไทยคำตอบที่ถูกต้องก็คือ “วัฒนธรรมประเพณีไทย” นั่นเองเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นลายของไทย
การลอยกระทง จัดว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ประการหนึ่ง ซึ่งประชาชนคนไทยได้อนุรักษ์และสืบสานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จวบจนถึงปัจจุบัน ประเพณีการลอยกระทง มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ ๆ ดังนี้
๑. เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย และบูชาพระมหาจุฬามณี อันเป็นที่ประดิษฐานพระเมาลีของพระพุทธเจ้า ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
๒. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อแม่น้ำที่ได้ใช้อุปโภคมาทั้งชีวิต และขอขมาโทษที่มนุษย์ได้ล่วงเกินด้วยการทิ้งสิ่งปฏิกูลโสโครก ลงในแม่น้ำ ทำให้น้ำสกปรก
๓. เพื่อลอยบาปเคราะห์ ทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ให้พ้นออกไปจากตัว ฝากไปกับกระทงนั้น
๔. เพื่อเป็นการเสริมสร้างศิลปะอันเกิดจากการประดิษฐ์กระทง และเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีปรองดองของคนในชีวิต เช่น มีการประกวดนางนพมาศ เป็นต้น
๕. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและความรื่นเริงสนุกสนาน ของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น มีการแข่งเรือและประกวดโคมไฟ เป็นต้น
๖. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป
ดังนั้น วันลอยกระทงปีนี้ จึงสมควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีนี้ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป ดังคำขวัญที่ว่า “อยากให้ไทยคงเป็นไทย อย่าทำลายวัฒนธรรม การทำลายวัฒนธรรมคือการทำลายชาติ และการรักษาวัฒนธรรมก็คือ การรักษาชาติ” (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)