พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดอรุณราชวราราม

Release Date : 06-11-2015 13:00:00
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดอรุณราชวราราม

วันนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย ผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหาร  ชั้นผู้ใหญ่ เฝ้า ฯ รับ – ส่งเสด็จ 

ทั้งนี้ ในการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์ จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี เรียกว่า “พระกฐินหลวง” ประกอบด้วย พระกฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธี, พระกฐินต้น และพระกฐินพระราชทาน โดย “พระกฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธี” พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ หรือผู้ที่ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงสำคัญ ปัจจุบันมีจำนวน ๑๖ พระอาราม คือ ในกรุงเทพมหานคร ๑๒ พระอาราม อาทิ วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดอรุณราชวราราม และวัดราชโอรสาราม ส่วนในต่างจังหวัด ๔ พระอาราม เช่น วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ “พระกฐินพระราชทาน” เป็นพระกฐินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อเชิญไปถวายยังพระอารามหลวง นอกเหนือจากพระอารามหลวง ๑๖ พระอารามดังกล่าว (ที่มา : สลก.ทร.)