บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง “สำคัญตรงคนที่สาม”

Release Date : 05-11-2015 06:00:00
บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง “สำคัญตรงคนที่สาม”

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลได้ทราบถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สำหรับในวันนี้นำเสนอเรื่อง “สำคัญตรงคนที่สาม”
 
มีคำพูดที่น่าคิดว่า ในตัวของเรานี้มีคนแฝงอยู่ข้างในอีกสามคน ได้แก่ คนที่เราอยากจะเป็นคนที่คนอื่นคิดว่าเราเป็น และคนที่เป็นตัวเราจริง ๆ ทั้งสามคนนั้นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ชีวิตจึงจะเป็นสุขทุกคนย่อมมีความปรารถนาที่จะให้ตัวเองเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ เช่น อยากให้เป็นคนรวย เป็นคนมีอำนาจ เป็นคนมีชื่อเสียง เป็นต้น คนที่มีอยู่ในโลกแห่งความปรารถนาของเรานี้จะว่าเลื่อนลอยไร้สาระเสียทีเดียวก็ไม่ถูก เพราะมีอิทธิพลต่อชีวิตจริง อย่างน้อยก็ในแง่ความรู้สึก แต่ถ้าจะจับสาระให้ได้ก็ต้องกำหนดคนที่เราอยากจะเป็นนี้ให้ชัดเจน สมเหตุสมผล แล้วลงมือทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องจริงจัง เหมือนก้าวขึ้นบันไดไปทีละขั้น คนอย่างที่เราอยากเป็นจึงจะเกิดขึ้นได้
 
สำหรับตัวเราในฐานะที่คนอื่นคิดว่าเราเป็น ถ้าความคิดนั้นเป็นเรื่องสมเหตุสมผล เช่น เป็นหัวหน้างาน คนก็คิดว่าต้องบริหารงานได้ เป็นสามีภรรยาก็คิดว่าต้องรับผิดชอบครอบครัวได้ แต่ชีวิตจริงทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ไข จะถือว่าเราต้องเป็นเราไม่ใส่ใจกับความคิดของคนอื่นหาได้ไม่ แต่หากความคิดของผู้อื่นนั้นเป็นเท็จ หรือไม่สมเหตุสมผล ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจให้หนักแน่น ไม่หวั่นไหวจนเกิดทุกข์
แต่การที่เราจะเป็นคนอย่างที่เราอยากเป็นได้หรือไม่ จะเป็นคนอย่างที่คนอื่นคิดว่าเราเป็นได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับคนที่สามคือ คนที่เป็นตัวเราจริง ๆ นี่เอง ถ้าทำชีวิตจริงให้ดี มีคุณภาพ คนที่เราอยากจะเป็นก็จะเป็นขึ้นมาจริง ๆ ไม่ใช่แค่ความอยากบวกกับมโนภาพ ขณะเดียวกันก็ตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นได้อย่างเหมาะสมดีงาม ไม่สร้างความผิดหวังและกดดันให้ผู้อื่น  ดังนั้น การอยากจะเป็นอะไร จะมีคุณค่ากับสังคมแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับตัวเองคือ ชีวิตจริงในปัจจุบันนี้เองเป็นตัวกำหนด (ที่มา : อศจ.ยศ.ทร.)