กองทัพเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

Release Date : 05-11-2015 17:00:00
กองทัพเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

วันนี้ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือตรี สุรวิทย์ อาษานอก รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ   ข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

คณะมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน-ศาสดาราม โดยมี สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ   ทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๐๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการของรัฐและเอกชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ฯ (ที่มา : กพ.ทร.)