โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Release Date : 04-11-2015 09:00:00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ จำนวน ๕๓ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิการศึกษาตามภาคบังคับ, คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร, คุณวุฒิการศึกษา, การเปลี่ยนชื่อ สกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องอเนกประสงค์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ ๕๐๔ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ ต่อ๒๘๓๐ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๓๐ หรือดูได้ที่ www.pinklao.go.th (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ)