ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ใน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ที่จะร่วมเดินทางไปกับคณะกฐินแจ้งได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ภายใน ๑๑ พฤศจิกายน นี้

Release Date : 03-11-2015 06:00:00
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ใน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     ผู้ที่จะร่วมเดินทางไปกับคณะกฐินแจ้งได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ภายใน ๑๑ พฤศจิกายน นี้

กองทัพเรือ กำหนดทอดกฐินสามัคคี   ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม นำรายได้ไปใช้ในการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมการกุศล สามารถนำเงินบริจาคได้ที่ กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคี ทร.วัดปากคลองมะขามเฒ่า” เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๓๔๔๙-๘ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปกับคณะกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครอบครัวละไม่เกิน ๔ ท่าน ในโอกาสนี้ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ร่วมกับจังหวัดชัยนาท ได้จัดสินค้า OTOP ไว้จำหน่ายในงานทอดกฐินสามัคคีด้วย (ที่มา : สลก.ทร.)