พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นายทหารสัญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และสถาบันการศึกษาทางทหารจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

Release Date : 02-11-2015 16:00:00
พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นายทหารสัญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และสถาบันการศึกษาทางทหารจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นายทหารผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ รวมจำนวน ๑๔๓ นาย  ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ  พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ นางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จและถวายมาลัยข้อพระกร

นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตร ๔ ปี มีสิทธิได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาทหาร ได้แก่ โดยผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๖๑ คน มี พรรคนาวิน สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ จำนวน ๓๑ คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน   ๕ คน และสาขาวิชาวิทยาการทางเรือ (พธ.) จำนวน ๒ คน, พรรคกลิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน ๑๓ คน และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๓ คน, พรรคนาวิกโยธิน สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ จำนวน ๖ คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๑ คน 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๗๐ คน มี พรรคนาวิน สาขาวิชาการทางเรือ จำนวน ๔๐ คน, สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ (พธ.) จำนวน ๔ คน, พรรคกลิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน ๑๕ คน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๓ คน และพรรคนาวิกโยธิน สาขาวิชาการทางเรือ จำนวน ๘ คน (ที่มา : รร.นร.)