พบข้อสงสัยหรือข้อมูลการโจมตีระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ แจ้งได้ที่ กองสงครามไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

Release Date : 30-10-2015 05:00:00

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ แจ้งการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทัพเรือ จากกรณีการรวมตัวจัดตั้ง “กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway” เพื่อต่อต้านนโยบาย Single Gatewayของรัฐบาลด้วยการเสนอข้อเรียกร้องต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ที่ผ่านมา โดยกลุ่มดังกล่าวประกาศกิจกรรมการโจมตีเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐทุกสัปดาห์ เริ่มครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยเป้าหมายส่วนราชการ  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทัพเรือ ขอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือที่มีระบบสารสนเทศ  หรือเว็บไซต์ติดตั้งที่หน่วยให้ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังปริมาณการใช้งานระบบสารสนเทศที่ผิดปกติ พร้อมกับให้กำหนดมาตรการสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ รวมทั้งทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศที่รับผิดชอบ และพิจารณาย้ายระบบสารสนเทศหรือเว็บไซต์ของหน่วยมาติดตั้งที่ ศูนย์ข้อมูลกลางกองทัพเรือ เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ

หากมีข้อสงสัยหรือพบข้อมูลการโจมตีระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ สามารถแจ้งข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสงครามไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๗๘๘๕ หรือแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]ได้โดยตรง

(ที่มา :ศปก.ทร.)