รองเสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๖

Release Date : 29-10-2015 11:00:00
รองเสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๖

วันนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น.  พลเรือโท โสภณ  วัฒนมงคล  รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยรุ่นที่ ๓๖ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์  เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ร่วมให้การต้อนรับ

การเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือของนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่กองทัพเรือจะได้เสนอข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ให้แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทยได้รับทราบ อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานระหว่างเหล่าทัพต่อไป โดยกองทัพเรือได้จัดการบรรยายสรุปในด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ การจัดวางกำลังของกองทัพเรือ ภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติการร่วมกับนานาชาติ รวมถึงประเทศอาเซียน และแนวทางการพัฒนาของกองทัพเรือ (ที่มา : ยก.ทร.)