ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๔

Release Date : 29-10-2015 16:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๔

วันนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น.  พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  ร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๔ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี
คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  ซึ่งมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานกรรมการดำเนินการโครงการ ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประจำทุกปี โดยนำเยาวชนจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทำกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อปลูกฝังความปึกแผ่นและเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ สำหรับโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๒๔ มีจำนวน ๒๔๐ คน  ซึ่งกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนให้เยาวชนในโครงการ พร้อมครูพี่เลี้ยงและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมสาธิตการเห่เรือและทัศนศึกษาขบวนเรือในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของไทยที่เป็นโบราณราชประเพณีที่เยาวชนควรที่จะอนุรักษ์และสืบทอดไว้ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม (ที่มา : กพร.ทร.)