แจ้งเตือนกำลังพลให้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและป้องกันข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

Release Date : 20-10-2015 07:00:00
แจ้งเตือนกำลังพลให้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและป้องกันข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ได้ตรวจสอบสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พบว่า ยังมีการระบาดของมัลแวร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ตรวจสอบ กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและป้องกันข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ที่กองทัพเรือจัดหา และแจ้งเตือนกำลังพลให้ดำเนินการดังนี้

- สำรองข้อมูลสำคัญที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และเก็บข้อมูลที่ทำการสำรองไว้ในอุปกรณ์ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอื่น ๆ
- ทำการติดตั้งโปรแกรมอุดช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการวินส์ (WSUS) ของกองทัพเรือและโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ที่กองทัพเรือจัดหา (Kaspersky Endpoint) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในหน่วยงานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสารสนเทศกองทัพเรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://cybersecurity.navy.mi.th 
- ทำการอัปเดตโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ โดยเฉพาะโปรแกรมที่มักมีปัญหาเรื่องช่องโหว่ต่อการโจมตี เช่น Microsoft Windows, Microsoft Office, Java และ PDF Reader
- ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือและจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เพราะผู้ประสงค์ร้ายอาจฝังมัลแวร์ในซอฟต์แอร์ที่เปิดดาวน์โหลดได้
- ไม่คลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์ที่มาพร้อมกับอีเมลที่น่าสงสัย หากไม่มั่นใจว่าเป็นอีเมลที่น่าเชื่อถือหรือไม่เคยรู้จักมาก่อน
จึงขอแจ้งให้กำลังพลของกองทัพเรือทราบโดยทั่วกัน หากหน่วยหรือกำลังพลมีปัญหาในการติดตั้งหรือใช้งาน สามารถแจ้งข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๘๘๕ หรือแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ iwoc@navy.mi.th ได้โดยตรง (ที่มา : สสท.ทร.)