โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกกรรม นอกเวลาราชการ

Release Date : 19-10-2015 06:00:00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางโสต ศอ นาสิกกรรม นอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดย กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการทางหู คอ จมูก นอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.   ณ ห้องตรวจโรคโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๕๑ (ที่มา : พร.)