๑๙ ตุลาคม เริ่มใช้งานระบบควบคุมการขึ้น – ลงอาคารจอดรถ พื้นที่วังนันทอุทยาน

Release Date : 19-10-2015 08:00:00
๑๙ ตุลาคม เริ่มใช้งานระบบควบคุมการขึ้น – ลงอาคารจอดรถ พื้นที่วังนันทอุทยาน

     ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรมข่าวทหารเรือ ได้กำหนดให้เริ่มใช้งานระบบควบคุมการขึ้น – ลงอาคารจอดรถ โดยข้าราชการกองทัพเรือที่ได้รับสิทธิ์และมีที่จอดรถยนต์บนอาคารจอดรถ พื้นที่วังนันทอุทยาน ให้ใช้บัตรแสดงตนแบบ RFID ที่กรมข่าวทหารเรือจัดทำให้ แตะที่เครื่องอ่านบัตร เพื่อให้ไม้กั้นเปิดก่อนที่จะนำรถยนต์ขึ้น – ลงอาคารจอดรถ  ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     จึงขอแจ้งให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : ขว.ทร.)