กองทัพเรือร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

Release Date : 19-10-2015 15:27:00
กองทัพเรือร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

     วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเรือตรี สอง เอกมหาชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กรุงเทพฯ 
     สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให้วันที่ ๑๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเทคโนโลยี (ที่มา : กพ.ทร.)