ขอเชิญชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ ตรวจสอบรายชื่อการได้รับเงินช่วยเหลือทางเว็บไซต์ของกรมประมง และยื่นหลักฐานได้ที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้ง ๒๘ ศูนย์

Release Date : 16-10-2015 14:00:00
ขอเชิญชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ ตรวจสอบรายชื่อการได้รับเงินช่วยเหลือทางเว็บไซต์ของกรมประมง และยื่นหลักฐานได้ที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้ง ๒๘ ศูนย์

กองทัพเรือ โดย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขอเชิญพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือ ทางเว็บไซต์ กรมประมง และยื่นหลักฐานได้ที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำพื้นที่ (ศูนย์ PIPO) ในจังหวัดที่จดทะเบียนเรือ และใบอาชญาบัตร โดยนำหลักฐานประกอบด้วย

๑. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

๒. ทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือพร้อมสำเนา
 
๓. ใบอาชญาบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา
 
๔. สัญญาจ้างงานหรือบัตรสีชมพูลูกจ้าง
 
๕. ใบเสร็จค่าจอดเรือ (ถ้ามี)
 
ทั้งนี้ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประจำพื้นที่ ทั้ง ๒๘ ศูนย์ (ที่มา : สลก.ทร.)