รองเสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ

Release Date : 16-10-2015 09:00:00
รองเสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือ

วันนี้ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของกองทัพเรือ และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๒ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโดยมี พลเรือตรี ภราดร  พวงแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ ให้การรับรอง

การเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือของคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและรับฟังการบรรยายสรุปในครั้งนี้  เพื่อรับทราบภารกิจการจัดและบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่กองทัพเรือจะได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นข้าราชการและภาคเอกชนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้รับทราบ  อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต (ที่มา : ยก.ทร.)