กองทัพเรือ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกองทัพเรือและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Release Date : 15-10-2015 09:00:00
กองทัพเรือ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกองทัพเรือและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กองทัพเรือ ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกองทัพเรือโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบ (ก.พ.ร.) และได้นำเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแล้ว ซึ่งการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนจะปิดประกาศ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ พร้อมเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยที่ดำเนินการในเรื่องของศูนย์บริการประชาชน หากตรวจพบหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องจัดทำบันทึกทั้งสองฝ่ายเพื่อบอกความบกพร่อง และรายการเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ผู้ยื่นคำขอกำหนด ซึ่งผู้อนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คู่มือสำหรับประชาชนกำหนด และแจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนด ต้องทำหนังสือแจ้งผู้ยื่นเรื่องทราบเหตุการณ์ล่าช้าทุก ๗ วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ กรณีผู้อนุญาตไม่แจ้งเรื่องให้ทราบให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทำความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่จะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย 

สำหรับรายชื่อคู่มือสำหรับประชาชนของกองทัพเรือและหน่วยที่รับผิดชอบในการดำเนินการ จำนวน ๑๕ เรื่อง ได้แก่ 
- การขออนุญาตเข้าถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตพื้นที่ของกองทัพเรือ และการขออนุญาตเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของกองทัพเรือ มี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
- การขออนุญาตจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
- การขออนุญาตนำบุคคลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และการเข้าเยี่ยมชมกิจการของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  มี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รับผิดชอบ
- การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในราชการของกองทัพเรือ มี กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ รับผิดชอบ
- การเข้าชมนิทรรศการสาธิตการแสดงเห่เรือพระราชพิธีกองทัพเรือ มี กรมการขนส่งทหารเรือ รับผิดชอบ
- การแจ้งเหตุฉุกเฉินผู้ประสบภัยทางทะเล มี กรมยุทธการทหารเรือ รับผิดชอบ
- การทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ มี กรมแพทย์ทหารเรือ รับผิดชอบ
- การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล กรมแพทย์ทหารเรือ มี กรมแพทย์ทหารเรือ รับผิดชอบ
- การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ มี กรมกำลังพลทหารเรือ รับผิดชอบ
- การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (อศทพ.นย.) มี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับผิดชอบ
- การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ มี กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับผิดชอบ
- การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มี กรมอู่ทหารเรือ รับผิดชอบ
- การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ มี ฐานทัพเรือกรุงเทพ รับผิดชอบ
ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการประชาชนของกองทัพเรือ หรือดูได้ที่เว็บไซต์กองทัพเรือ (ที่มา : สลก.ทร.และ สปช.ทร.)