แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เพื่อนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี ภายใน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Release Date : 15-10-2015 06:00:00
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เพื่อนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี ภายใน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ได้ดำเนินการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ จากนั้นจะได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเชิญผู้แทนสมาชิกของหน่วยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งจะได้ทำการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก  

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีเพื่อนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี กรุณาสำเนาบัญชีหน้าแรกธนาคารทหารไทย ส่งให้ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่หมายเลขโทรสารภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๔๕ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๙๓ - ๕ (ที่มา : สค.รน.)