กรมการเงินทหารเรือ จะเปิดจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภท ตั้งแต่ ๑๕ ตุลาคม นี้

Release Date : 14-10-2015 09:00:00
กรมการเงินทหารเรือ จะเปิดจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภท ตั้งแต่ ๑๕ ตุลาคม นี้

กรมการเงินทหารเรือ เปิดจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยการศึกษาบุตร ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทุกประเภท จะเริ่มจ่ายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จ่ายที่ กรมการเงินทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.   สำหรับวันอังคารและวันพฤหัสบดี จ่ายที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. 

จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการเงิน กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๕๘๕ และ ๕๕๖๘๔ (ที่มา : กง.ทร.)