สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เปิดโครงการให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙

Release Date : 13-10-2015 08:00:00
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เปิดโครงการให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ วงเงินให้กู้ จำนวน ๑๕ ล้านบาท และให้กู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน สำหรับพื้นที่ให้บริการ รวม ๖ อำเภอ ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอสัตหีบ อำเภอบางละมุง อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอเมืองจันทบุรี ทั้งนี้ จะปิดให้กู้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อวงเงินให้กู้หมดลง

จึงขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ทราบ (ที่มา : สอ.นย.)