เปิดรับนายทหารสัญญาบัตรเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒๓

Release Date : 13-10-2015 16:00:00
เปิดรับนายทหารสัญญาบัตรเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒๓

กองทัพบก สนับสนุนที่นั่งศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒๓ อบรมระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ถึง ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาเอก อายุไม่เกิน ๕๒ ปี ไม่จำกัดเพศ 
ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กรุณาแจ้งยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ แจ้งให้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ศกนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๐๓๖ - ๘ (ที่มา : กพร.ทร.)