ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Release Date : 12-10-2015 11:37:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วานนี้ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๔๕ น.  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุม โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิตวงศ์  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงาน

โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา ได้ร่วมกับวัดบางนานอก จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วัดบางนานอก และโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สมัครเข้าร่วมบรรพชา จำนวน ๖๙ คน กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ฯ แล้ว ยังเป็นการให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ตลอดจนช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน (ที่มา : สพ.ทร.)