ขอเชิญร่วมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” ใน ๒๔ ตุลาคม นี้ ที่ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Release Date : 12-10-2015 09:00:00
ขอเชิญร่วมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” ใน ๒๔ ตุลาคม นี้ ที่ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กองทัพเรือ ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ร่วมงานเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๐๐ น. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวายฯ มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดำเนินโครงการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ แล้ว ยังเป็นการหาทุนในการดำเนินงานของ มูลนิธิ อพ.สธ. ในการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ การศึกษาวิจัย การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ปกป้อง หวงแหน ทรัพยากรของประเทศ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจในการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพอันเป็นพื้นฐานสำคัญในด้านทรัพยากรมนุษย์

งานเดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ฯ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” มีประเภท มินิมาราธอนระยะ ๑๐ กิโลเมตร ชิงโล่พระราชทาน และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะ ๓ กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ทุกประเภท 

สนใจสมัครได้ทาง facebook เพจ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย” โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สำนักงาน อพ.สธ.” เลขที่บัญชี ๐๖๗ - ๒๑๔๘๔๓ - ๘ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๘๕๐ ต่อ ๑๑๐ หรือ ๐๘๒ ๔๔๑ ๙๐๖๑ 
(ที่มา : อพ.สธ.)