กรมการขนส่งทางบก เตือน ติดตัวไขลานและไฟแอลอีดี ที่ตัวรถ มีความผิด ใครพบเห็น ถ่ายภาพส่งเจ้าหน้าที่ได้

Release Date : 08-10-2015 08:00:00
กรมการขนส่งทางบก เตือน ติดตัวไขลานและไฟแอลอีดี ที่ตัวรถ มีความผิด ใครพบเห็น ถ่ายภาพส่งเจ้าหน้าที่ได้

กรมการขนส่งทางบก แจ้งว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถจำนวนมากนิยมนำรถไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ การเสริมแหนบ กันชน แร็คหลังคา อุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) หรือจุ๊บไขลาน เจ้าของรถสามารถติดตั้งได้โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงสภาพรถไม่เข้าข่ายแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ และไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด แต่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยในการใช้งานและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่นออกมาภายนอกตัวรถที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น  ทั้งนี้ การติดตั้งอุปกรณ์เสริมตกแต่งดังกล่าวจะต้องไม่ติดตั้งเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง, รถกระบะบรรทุก, รถตู้) และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่     ทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ เช่น การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) การเปลี่ยนเครื่องยนต์การเปลี่ยนสี หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อมกับดำเนินการแจ้งแก้ไขลักษณะรถในเอกสารคู่มือจดทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยแนบหลักฐานใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง และหลักฐานการได้มาของอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงรถหรือบันทึกถ้อยคำรับรองว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้มาโดยถูกต้องและสุจริต

หากเป็นการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน เป็นต้น เจ้าของรถจะต้องดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อแก้ไขรายการในเอกสารคู่มือจดทะเบียนก่อนการนำรถไปใช้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนเท่านั้น  ทั้งนี้ เจ้าของรถรายใดทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้โดยมิได้แจ้งต่อนายทะเบียนถือเป็นความผิดฐานดัดแปลงสภาพรถ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (ที่มา : ขสมก.)