กองทัพเรือ ประกาศยกย่องเกียรติคุณ นาวาเอก เกรียงไกร เพชรประไพ ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวม ช่วยให้กองทัพเรือประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบ ILS เรือที่ต่อใหม่

Release Date : 08-10-2015 18:00:00
กองทัพเรือ ประกาศยกย่องเกียรติคุณ นาวาเอก เกรียงไกร เพชรประไพ ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวม ช่วยให้กองทัพเรือประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบ ILS เรือที่ต่อใหม่

กองทัพเรือ ประกาศยกย่องเกียรติคุณของ นาวาเอก เกรียงไกร เพชรประไพ  รองผู้อำนวยการกองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวม (ILS – IT) เพื่อจัดทำข้อมูลระบบ ILS ให้แก่เรือที่ต่อใหม่ และนำข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้วนำเข้าสู่ระบบ ILS – IT ของกองทัพเรือได้ด้วยตนเอง อันจะทำให้กองทัพเรือประหยัดงบประมาณในการจัดหาระบบ ILS ให้แก่เรือที่ต่อใหม่ อีกทั้งจะส่งผลให้กำลังพลของกองทัพเรือได้มีการเรียนรู้ และเข้าใจระบบ ILS ซึ่งจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของระบบ ILS ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย นาวาเอก เกรียงไกร เพชรประไพ  ผู้พัฒนาระบบ ILS – IT ยินดีมอบลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์โปรแกรมระบบ ILS – IT ให้แก่กองทัพเรือ เพื่อให้ใช้ประโยชน์เฉพาะทางราชการในกองทัพเรือเท่านั้น โดยไม่มีข้อผูกพันหรือข้อเรียกร้องใด ๆ

การพัฒนาของ นาวาเอก เกรียงไกร เพชรประไพ  แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีความรู้ ความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวม เป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเกียรติคุณเป็นอย่างยิ่ง และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลต่อไป (ที่มา : ประกาศ ทร.)