กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติหน้าที่ กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑

Release Date : 07-10-2015 05:00:00
กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติหน้าที่ กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑

กรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ ชั้นยศไม่เกินเรือเอก จำนวน ๑ นาย ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริการ เพื่อคัดเลือกไปช่วยปฏิบัติงานที่ กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีกำหนด ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

สนใจสมัครไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พร้อมแนบหนังสือรับรองความประพฤติส่งถึง กรมพลาธิการทหารเรือ ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : พธ.ทร.)