โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ จะทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ครบอายุการเก็บเอกสาร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘

Release Date : 06-10-2015 11:16:00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ จะทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ครบอายุการเก็บเอกสาร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จะขออนุมัติทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ครบอายุการเก็บเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี      ว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช ๒๕๒๖ โดยมีเวชระเบียน    ผู้ป่วยนอก (OPD card) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ หมายเลข HN ๑ - ๗๔๓๒๓ ส่วนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ หมายเลข AN ตั้งแต่ ๑ - ๑๙๙๔๔ และ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ หมายเลข AN ตั้งแต่ ๑ - ๑๙๓๙๗

จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทราบ หากผู้ใดเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนผู้ป่วยตามปีและหมายเลขดังกล่าว มีความประสงค์จะขอเก็บเวชระเบียนของตนเอง ให้ติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : พร.)