สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์

Release Date : 06-10-2015 10:00:00
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ประกาศกำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์ เพื่อรักษาสถานภาพผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสมาชิกประเภทสามัญที่มียอดเงินฝากในบัญชียังไม่เกิน ๓.๕ ล้านบาท สามารถฝากเงินได้ไม่เกินเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสมาชิกประเภทสมทบที่มียอดเงินฝากในบัญชียังไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท สามารถฝากเงินได้เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นี้ เป็นต้นไป (ที่มา : สอ.วด.)