ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบนโยบายทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่การเป็น “กองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ให้ได้ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

Release Date : 05-10-2015 12:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบนโยบายทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่การเป็น “กองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ให้ได้ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้มอบนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยกำหนดกรอบทิศทางและมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น “กองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (Professional Navy) ให้ได้ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗” ซึ่งจะทำให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และด้วยความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้าง “จุดแข็ง” ของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปกป้องเอกราช อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุบัติภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาประเทศ 

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จร่วมกันสัมพันธ์กับสภาวะที่พึงประสงค์ตามห้วงเวลาในการนำกองทัพเรือให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Navy) อันเป็นหลักประกันให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการ และหน่วยเหนือ เป็นการวางรากฐานสำหรับการเป็นกองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (Professional Navy) ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ภายใต้วลีทอง “To become the best” ด้วยการร่วมมือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ (Core Business) ของหน่วยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบภายใต้การตรวจพิเศษที่มีกรมจเรทหารเรือเป็นองค์กรหลัก ทำงานเป็นทีมร่วมกับกำลังพลของหน่วยต่าง ๆ โดยมีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่ององค์ความรู้ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจของกำลังพล รวมถึงการบริหารจัดการของหน่วยอันเป็นที่ยอมรับ สำหรับประเมินผลตามระยะเวลา เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยให้ได้มาตรฐานภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อความพร้อมต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพให้ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น ๓ ขั้น คือ 
- ขั้นเตรียมการ มีเป้าหมายในการค้นหาระดับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยว่าอยู่ในระดับใด โดยเป็นการดำเนินการร่วมกันกับกรมจเรทหารเรือ จากนั้นจึงร่วมกันกำหนดระดับความต้องการเป็นมาตรฐาน และแนวทางดำเนินการช่วง ๒ ปีงบประมาณ (๒๕๕๙ - ๖๐) ที่สอดคล้องสัมพันธ์กับพันธกิจ รวมทั้งวางแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายในการสร้างมาตรฐานร่วมกัน 
- ขั้นการปรับเข้าสู่มาตรฐาน เป้าหมายเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานหลักของหน่วยให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีการดำเนินการที่เป็นพลวัต
- ขั้นการดำรงมาตรฐานและการวางรากฐานสู่การเป็นมืออาชีพ เป็นขั้นสุดท้ายที่มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในระยะเวลาที่เหลืออีก ๗ ปี นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ จะสำเร็จลงได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจเพื่อก้าวไปสู่ความคาดหวังร่วมกัน ซึ่งจะนำพากองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม (ที่มา : สลก.ทร.)