รับสมัครข้าราชการเพื่อรับการคัดสรรเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกิจการอาคารรับรองสัตหีบ และกิจการสถานพักฟื้น ข้าราชการกองทัพเรือ ส่วนกลาง (หัวหิน) ๒ อัตรา

Release Date : 05-10-2015 05:00:00
รับสมัครข้าราชการเพื่อรับการคัดสรรเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกิจการอาคารรับรองสัตหีบ และกิจการสถานพักฟื้น   ข้าราชการกองทัพเรือ ส่วนกลาง (หัวหิน) ๒ อัตรา

สวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครข้าราชการชั้นยศพลเรือตรีที่ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เพื่อรับการคัดสรรเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกิจการอาคารรับรองสัตหีบ และกิจการสถานพักฟื้นข้าราชการกองทัพเรือส่วนกลาง (หัวหิน) จำนวน ๒ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความเข้าใจในการบริหารงานในองค์กรและเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพเรือได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการ การตลาด ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี

กำหนดยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการแสดงวิสัยทัศน์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ สำนักงานบริหารสวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๓๒๓ (ที่มา : ฐท.กท.)