รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

Release Date : 02-10-2015 10:00:00
รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ”      ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด จัดมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ ในโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จะต้องมีอายุระหว่าง ๑๓ –  ๑๘ ปี  เอกสารการสมัครประกอบด้วยใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตรของผู้สมัคร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครอง และสำเนาบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัด ดังนี้
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
- กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖ – ๓๘, ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๓
พื้นที่ต่างจังหวัด
- ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๕๘๐๒ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๒๒๐๖๐
- ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๙ ๑๘๒๖ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๒๑๖๖๐
- ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๑๐๖๐ - กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๒ ๕๒๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๓๗๘๓๕
ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้าทดสอบโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.civill.navy.mi.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๓๓, ๓๐๓๖ – ๓๘ (ที่มา : กพร.ทร.)