ศูนย์รับส่งเอกสารและไปรษณีย์ทหาร ฯ รับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ของทางราชการเท่านั้น งดรับพัสดุไปรษณีย์ที่เป็นส่วนตัว

Release Date : 02-10-2015 13:00:00
ศูนย์รับส่งเอกสารและไปรษณีย์ทหาร ฯ รับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ของทางราชการเท่านั้น งดรับพัสดุไปรษณีย์ที่เป็นส่วนตัว

ศูนย์รับส่งเอกสารและไปรษณีย์ทหาร กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ แจ้งว่า ปัจจุบันกำลังพลกองทัพเรือใช้บริการส่งสินค้าออนไลน์หรือการส่งสิ่งของที่ไม่ใช่ในราชการทางพัสดุไปรษณีย์ โดยให้นำส่งที่สำนักงานของผู้รับ ซึ่งเป็นภาระต่อ ศูนย์รับส่งเอกสารและไปรษณีย์ทหาร ฯ ในการรับและเก็บรักษาพัสดุไปรษณีย์ไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย โดย ศูนย์รับส่งเอกสารและไปรษณีย์ทหาร มีหน้าที่เฉพาะการรับส่งเอกสารและพัสดุของทางราชการเท่านั้น การรับพัสดุไปรษณีย์ที่เป็นส่วนตัว นอกจากจะเพิ่มภาระงานแล้ว ยังเสี่ยงต่อการรับผิดชอบความเสียหาย หรือสูญหายของพัสดุที่ไม่ใช่ของทางราชการ รวมทั้งไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการเก็บรักษาพัสดุไปรษรีย์ไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย  ดังนั้น ศูนย์รับส่งเอกสารและไปรษณีย์ทหาร ฯ จะรับเฉพาะใบนำฝากพัสดุไปรษณีย์มาให้ผู้รับตามจ่าหน้า เพื่อผู้รับตามจ่าหน้านำใบรับไปรับพัสดุไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ด้วยตนเอง

จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สบ.ทร.)