ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

Release Date : 29-09-2015 09:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๖๔ นาย ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยประกอบพิธีมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึก และกล่าวสดุดีผู้ครบเกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๕๘ แสดงความขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรักความสามัคคีต่อกัน จึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ (ที่มา : สลก.ทร.)