กิจการให้กู้เงิน งดให้บริการกู้เงิน ตั้งแต่ ๒๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

Release Date : 28-09-2015 11:00:00
กิจการให้กู้เงิน งดให้บริการกู้เงิน ตั้งแต่ ๒๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน กองทัพเรือ ของดให้บริการกู้เงิน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการสรุปสถานภาพการเงินประกอบการรับ – ส่งหน้าที่ ของประธานสวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ และผู้จัดการกิจการให้กู้เงิน ฯ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินสามารถยื่นแบบคำขอกู้เงิน พร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานกิจการให้กู้เงิน  แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้ตามปกติ  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป รายละเอียดสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๗๙, ๕๕๒๕๑, ๕๕๒๕๒ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ หรือทางเว็บไซต์ http://www.welfare.navy.mi.th/wmn.index.html (ที่มา : สก.ทร.)