ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

Release Date : 28-09-2015 14:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

วันนี้ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานร้านกองทัพเรือ และคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (ที่มา : กลก.สลก.ทร.)