เตือนผู้รับบำนาญ/ผู้รับเบี้ยหวัดที่ใช้สิทธิ์ undo แล้ว ให้เร่งจ่ายเงินคืน ๓๐ กันยายน นี้ เท่านั้น

Release Date : 25-09-2015 07:00:00
เตือนผู้รับบำนาญ/ผู้รับเบี้ยหวัดที่ใช้สิทธิ์ undo แล้ว ให้เร่งจ่ายเงินคืน ๓๐ กันยายน นี้ เท่านั้น

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ที่ใช้สิทธิ Undo กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แล้ว ว่าล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๙๔ และ พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๔๓๗,๙๘๑ คน โดยแยกตามประเภทผู้มีสิทธิที่เป็นข้าราชการ ๒๔๙,๒๔๕ คน ผู้รับบำนาญ ๑๘๘,๖๔๙ คน และผู้รับเบี้ยหวัด ๘๗ คน

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องคืนเงินให้กับทางราชการ เป็นเงิน ๒๒,๐๖๘.๙๙ ล้านบาท และได้รับเงินคืนจากทางราชการ เป็นเงิน ๑๖,๑๒๙.๘๖ ล้านบาท โดยเมื่อหักกลบลบกันแล้ว คาดว่าจะมีเงินคืนเข้าบัญชีเงินสำรองแล้วไม่ต่ำกว่า ๕,๙๓๙.๑๒ ล้านบาท

สำหรับผู้มีสิทธิที่เลือกใช้สิทธิแบบแบ่งชำระเงินเป็นงวด คงเหลือให้ชำระในงวดเดือน สิงหาคม  และกันยายนนี้เท่านั้น ซึ่งต้องชำระให้ครบหมดทั้งจำนวนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ แต่หากผู้มีสิทธิท่านใดชำระเงินไม่ครบจะถือว่าสละสิทธิ์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ หรือ กบข.สายด่วน ๑๑๗๙ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)