รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดสรรเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกิจการสถานีบริการยานยนต์และผู้จัดการกิจการห้องเย็น

Release Date : 21-09-2015 07:00:00
รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดสรรเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกิจการสถานีบริการยานยนต์และผู้จัดการกิจการห้องเย็น

สวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดสรรเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกิจการสถานีบริการยานยนต์ และผู้จัดการกิจการห้องเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๑ ปี โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือชั้นยศพลเรือตรีที่ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการอื่น ๆ ของกองทัพเรือ หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพิเศษอันอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการกิจการ สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาและปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในการบริหารงานในองค์กร และเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพเรือได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในด้านการบริหารจัดการด้านการบริการการตลาด ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี

สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก ปณิธาน สิทธิโยธาคาร หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๖๒ หรือ ๐๘๑ ๒๕๙ ๔๘๐๗ (ที่มา : สก.ทร.)