ศูนย์แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงแบบบูรณาการ แจ้งสถานการณ์น้ำ พร้อมขอให้ตระหนักร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

Release Date : 18-09-2015 07:00:00
ศูนย์แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงแบบบูรณาการ แจ้งสถานการณ์น้ำ พร้อมขอให้ตระหนักร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ศูนย์แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) แจ้งสถานการณ์น้ำขณะนี้ ประเทศไทยมีฝนตก อันเป็นผลมาจากพายุหว่ามก๋อ (VAMCO) ซึ่งเป็นพายุลูกแรกที่เข้าไทยในปีนี้ และยังมีความหวังว่าจะมีพายุลูกต่อ ๆ ไปเข้ามาอีก ปัจจุบันพายุหว่ามก๋อได้แปรสภาพเป็นดีเปรสชั่นทำให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งส่งผลดีในการเติมน้ำให้กับเขื่อนต่าง ๆ ที่มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ พร้อมกันนี้ได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ตระหนักร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงชาวนาและเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมเพื่อให้มีผลผลิตมีรายได้ในการดำรงชีพ (ที่มา : ศมบ.)