รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบที่ ๖/๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ศกนี้

Release Date : 18-09-2015 08:00:00
รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบที่ ๖/๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ศกนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) กำหนดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบที่ ๖/๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๕๙ ปี    ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าสมัคร และค่าบำรุงประจำปี รวมทั้งสิ้น ๒,๑๓๐ บาท ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในเงินสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปคุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรสหรือบุตรตามกฎหมายของสมาชิกสามัญที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๐ ๘๗๒๓ หรือ ๖๑๐๔๗ ต่อ ๐, ๒๑

ขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สอ.นย.)