สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เปิดการสัมมนาเรื่อง “เงินทองต้องวางแผน” ให้แก่ผู้แทนสมาชิก และปิดทำการ ๑ วัน

Release Date : 18-09-2015 09:00:00
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เปิดการสัมมนาเรื่อง “เงินทองต้องวางแผน” ให้แก่ผู้แทนสมาชิก และปิดทำการ ๑ วัน

วันนี้ (๑๘ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลเรือโท กิตตินันท์ ศิรินาวิน  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “เงินทองต้องวางแผน” ให้แก่ผู้แทนสมาชิก โดยมี คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด ๑ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นวิทยากร ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในด้านการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สภาพสังคมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขอปิดทำการในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ (ที่มา : สอ.วด.)