สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดสัมมนาแก่สมาชิก จึงขอปิดทำการ ใน ๑๘ กันยายน นี้

Release Date : 16-09-2015 10:06:03
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดสัมมนาแก่สมาชิก จึงขอปิดทำการ ใน ๑๘ กันยายน นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะจัดการสัมมนาแก่สมาชิก ในหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในด้านการวางแผนทางการเงินให้แก่สมาชิกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สภาพสังคมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จึงขอปิดทำการ ๑ วัน ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  
             จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สอ.วด.)