อนุมัติให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ใน ๒๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

Release Date : 16-09-2015 12:10:06
อนุมัติให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ใน ๒๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

กระทรวงกลาโหมอนุมัติให้ทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลามที่ประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ มีกำหนด ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ หยุดราชการได้เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่นับเป็นวันลา
           จึงขอแจ้งให้ทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลามทราบโดยทั่วกัน (ที่มา : สม.)